Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (29)

  • Anmälan hygienisk behandling/bassängbad

   Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg eller bassängbad.

  • Anmälan miljöfarlig verksamhet

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

   Här anmäler du olika åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel vatten- och avloppsanordningar eller mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad (så kallat Attefallshus).

  • Anmälan om färdigställande

   Anmälan efter slutfört arbete

  • Anmälan om inrättande av värmepump

   Anmälan om inrättande av värmepump max 10 MW enligt 17 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Haparanda stad. Det finns även en blankett för utskrift.

  • Anmälan om olägenhet

   Anmälan om olägenhet kan vara till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, mögel i lägenheten, ej tillfredställande temperatur/ventilation i lägenhet och störande rök med mera.

  • Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

   Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

  • Ansökan bygglov för skyltanordning

   För att sätta upp en skylt, vepa eller ljusanordning inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltanordning, så kallat skyltlov.

  • Ansökan bygglov, rivningslov, marklov

   Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

  • Ansökan eget omhändertagande av slam

   Ansökan eget omhändertagande av slam

  • Ansökan om förhandsbesked

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Ansökan om planbesked

   Om du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplaneläggning eller ändring av gällande detaljplan ska du lämna in en ansökan om ny eller ändrad detaljplan.

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

  • Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

   Enligt 13-14 § förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

   Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

  • Avläsning av vattenmätare

   E-tjänst för att skicka information från er vattenmätare.

  • Brandfarlig vara, anmälan av föreståndare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare här.

  • Brandfarlig vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

  • Egensotning

   Ansökan om att få rengöra/sota på egen fastighet.

  • Explosiv vara, godkännande av föreståndare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare här.

  • Explosiv vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Flyttanmälan vatten och avlopp Haparanda

   Här kan du som flyttar ifrån eller flyttar in i en fastighet göra en flyttanmälan för fastighetens vatten- och avloppsabonnemang.

  • Gräv- och schakttillstånd inklusive markavtal

   Ansökan om Gräv- schakttillstånd i kommunal mark

  • Kompostering av matavfall

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

  • Tillfällig övernattning

   Här gör du som arrangör en anmälan om tillfällig övernattning till Räddningstjänsten. Vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för det ändamålet, ska en anmälan skickas in.

  Haparanda - IT (1)

  Kommun och politik (3)

  • Intresseanmälan volontär vid extraordinär situation i Haparanda stad

   I den här e-tjänsten anmäler du ditt intresse att hjälpa till som volontär med anledning av coronapandemin. Vi kontaktar dig om vi hamnar i ett läge där kommunen behöver ta hjälp av frivilliga resurser med den kunskap du besitter.

  • Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige Haparanda

   Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Haparanda Stad lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. 

  • Medborgarförslag Haparanda

   Vill du förändra eller förbättra något i Haparanda stad, då kan du lämna in ett medborgarförslag. Alla medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige. Därefter kommer kommunfullmäktige eller förvaltningarnas nämnder att avgöra frågan. Medborgarförslag är offentliga.

  Kultur och fritid (2)

  Näringsliv och arbete (24)

  • Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap

   Här kan du hämta blankett för anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap enligt 8 kap alkohollagen. 

  • Anmälan eller ansökan om provsmakning

   Här kan du som innehavare av serveringstillstånd anmäla provsmakning av alkoholdrycker. Du som inte innehar serveringstillstånd men är partihandlare kan ansöka om tillfälligt provsmakningstillstånd.

  • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

   Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

  • Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

   Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

  • Anmälan om försäljning och servering av folköl

   Anmälan om försäljning och servering av folköl

  • Anmälan om kryddning av spritdryck

   Du som har stadigvarande serveringstillstånd att servera spritdrycker har rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps i den egna serveringsverksamheten efter anmälan till kommunen.

  • Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

   Anmäl upphörande av serveringstillstånd enl 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622)

  • Anmälan om ändrade ägarförhållanden

   Det här formuläret används för att anmäla ändrade ägarförhållanden enligt 9 kap 11 § Alkohollagen (2010:1622).

  • Anmälan om ändring av lokaler

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla ändring av lokaler för servering av alkoholdrycker.

  • Ansökan om evenemangsstöd

   Evenemangsstöd  - ansökan om ekonomiskt stöd till evenemang

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ansökan om mässbidrag

   För att stötta kommunens verksamma företag gällande marknadsbearbetning finns möjligheten att söka mäss-/marknadsbidrag.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ansökan ändring i serveringstillstånd

   Det här formuläret använder du för att ansöka om ändring i tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622).

  • Budgetprognos

   Budgetprognos

  • Busskort och tågkort studerande, pendlingsbidrag

   För Haparanda-bor som vill kunna vidareutbilda sig utan att flytta från orten finansierar nu Haparanda kommun 100 % av kostnaden för busskort eller tågkort för de som vill pendla till sina studier.

  • Finansiering

   Det här formuläret används för att sammanställa uppgifter om verksamhetens finansiering.

  • Företagslots - Intresseanmälan

   Företagslotsen roll är att vara en-väg-in-kontakt för dina företagsärenden och att hjälpa dig vidare i tjänsteorganisationen.

   Företagslotsen kan också vid behov samordna effektiva möten så att du som företagare vid ett och samma tillfälle får träffa de antal tjänstepersoner som berörs av dina frågeställningar.

  • HaparandaAmbassadör - intresseanmälan

   Här kan du enkelt gå in och fylla i intresseanmälan för att vara ambassadör för Haparanda stad.

  • Kassaregister

   Det här formuläret används för att anmäla om kassaregister.

  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. [Kontrollmyndighetens namn] behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Serveringstillstånd ansvarig serveringspersonal

   Här kan du anmäla och avregistrera serveringsansvarig personal.

  • Serveringstillstånd stadigvarande

   Här kan du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd.

  • Serveringstillstånd tillfälligt

   Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.

  • Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  Samhälle och gator (1)

  Stöd och omsorg (8)

  • Ansökan bistånd för psykisk funktionsnedsättning

   Ansökan bistånd för psykisk funktionsnedsättning 

  • Ansökan om försörjningsstöd

   När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd.

    

    

  • Ansökan om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen)

   Du som har ett funktions­hinder och behöver hjälp för att klara vardagen och din livs­situation kan få stöd och service av olika slag. Vad du kan få bestäms av hur ditt behov ser ut. Varje insats prövas individuellt. Målet är att du ska få den hjälp som behövs för att du ska kunna leva ett bra liv.

  • Bedömning av fallrisk i hemmet

   Bedömning av fallrisk i hemmet

  • Bedömning behov av hjälpmedel i hemmet

   Bedömning behov av hjälpmedel

  • Boka hembesök av Hemrehabteamet

   Bokning av besök av Hemrehabteamet

  • Personligt ombud

   Här gör du som är 18 år eller äldre och har långvarigt psykiskt funktionshinder intresseanmälan om Personligt ombud.

  • Tobaksfria Dagen

   Formulär som innehåller frågor kring Tobaksfria Dagen.

  Utbildning och förskola (9)

  • Anmälan specialkost förskola/skola Haparanda

   Om barnet/eleven har behov av specialkost kan du använda denna tjänst.

  • Ansökan om skolskjuts

   Ansökan om skolskjuts för grunskolan.

  • Ansökning förskoleklass

   Ansökning förskoleklass

  • Beställa betyg, Haparanda Stad

   Här beställer du en kopia av ditt betygsdokument från avslutade studier vid den kommunala gymnasieskolan och grundskolan eller utskrift av betyg från kommunal vuxenutbildning.

  • Byte av skola (förskoleklass/grundskola)

   Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen eller önskar byta skola (förskoleklass/grundskola) inom kommunen.

  • Ersättning examensarbete

   För dig som studerar finns det möjlighet att söka ersättning för examensarbete som är utfört åt Haparanda stad.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Förhandsuppgifter inför hälsosamtal

   Förhandsuppgifter till barnetsvårdnadshavare inför hälsosamtal/hälsoundersökning.

  • Förhandsuppgifter inför hälsosamtal i förskoleklass

   Förhandsuppgifter till barnetsvårdnadshavare inför hälsosamtal/hälsoundersökning i förskoleklassen.

  • Samtycke vaccination

   Samtycke vaccination. Under skolgången erbjuds alla elever vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Innan vaccination måste ni som vårdnadshavare ge ert samtycke till detta samt svara på några hälsofrågor om ert barn. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ge sitt medgivande.