Ansökan eget omhändertagande av slam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att själv ta hand om slammet från din slamavskiljare (gäller dig som har eget avlopp) ska du skicka en ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi prövar sedan om eget omhändertagande är lämpligt. För att få ta hand om slammet själv måste du kunna visa att slammet kan omhändertas så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. I praktiken är det nästan bara den som har ett jordbruk eller andra stora arealer för odling som kan ha möjlighet att omhänderta slammet på ett godtagbart sätt. Karta ska bifogas ansökan. Av den ska framgå var slammet ska spridas samt närbelägna vattendrag och dricksvattenbrunnar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa