Ansökan bygglov, rivningslov, marklov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sök bygglov

Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

Du behöver exempelvis bygglov för att bygga:

 • ett bostadshus
 • garage/carport
 • uterum/altan
 • förråd, sophus och liknande

Du behöver dessutom bygglov om du till exempel ska:

 • Ändra utseendet på en byggnad.
 • Bygga en mur eller ett plank
 • Inreda en vind
 • Sätta upp en skylt eller ljusanordning
 • Anlägga parkeringsplatser eller upplag
 • Uppföra vissa typer av anläggningar
 • Uppföra ett vindkraftverk

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vid större åtgärder som kräver bygglov eller anmälan ska det finnas en kontrollansvarig och denne ska vara certifierad. Du måste anmäla till oss vem som är kontrollansvarig i samband med ansökan om bygglov eller anmälan. Vid enklare ärenden krävs oftast ingen kontrollansvarig.

Du som byggherre ansvarar för att det finns ett förslag till kontrollplan. Oftast är det den kontrollansvarige som upprättar kontrollplanen. Kontrollplanen ska du presentera för oss på det tekniska samrådet. I de fall det inte krävs kontrollansvarig får du som byggherre själv intyga att arbetet är utfört på rätt sätt.

Sök marklov

För att avsevärt ändra markens höjdläge eller fälla träd, krävs ibland ett särskilt tillstånd, ett så kallat marklov.

Inom detaljplanerat område behöver du söka marklov om du vill ändra nivån på en tomt, genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter. Vid markförändringar ska du ta hänsyn till grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt.

Utanför område med detaljplan behöver du inte marklov om det inte är reglerat i områdesbestämmelser. Däremot kan du behöva andra tillstånd för att göra markförändringar.

Inom områden som har skydd för fornminnen samt i områden med skydd för landskapsbilden kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen. Inom område med strandskydd behöver du söka strandskyddsdispens från samhällsbyggnadsnämnden.

Fälla träd eller plantera skog

Du behöver söka marklov för att fälla träd eller plantera skog om det är bestämt i detaljplanen eller i områdesbestämmelsen.

Träd kan vara av stort värde för omgivningen. Ett alternativ kan vara att beskära eller hamla ett träd om det skuggar eller skymmer utsikten. Tänk på att avverkning av träd inom strandskyddsområde kan kräva strandskyddsdispens.

Sök rivningslov

För att få riva en byggnad, eller en del av en byggnad, krävs ibland ett särskilt tillstånd, ett så kallat rivningslov.

Rivningslov behövs i områden där det finns en detaljplan, om inget annat bestämts i planen. Rivningslov krävs bara för byggnader som är bygglovspliktiga. Kommunen har dock rätt att besluta att rivningslov krävs även för byggnader som inte kräver bygglov.

I områden som inte har någon detaljplan kan kommunen skriva in i områdesbestämmelser att rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader.

Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader kräver alltid rivningsanmälan.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa