Anmälan om inrättande av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det här formuläret används för att anmäla inrättande av värmepump max 10 MW enligt 17 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

En situationsplan/tomtkarta skall bifogas och omfatta ett område på minst 50 meters avstånd från anläggningen och visa följande:

 • fastighetsgränser
 • byggnader på den fastighet som berörs av anläggningen
 • placering av energiborrhål* (egna och andras), kollektorslingor och värmepump
 • vattentäkter* (om vattentäkt planeras ska även tänkt placering anges), egen och andras
 • avloppsanläggningar* (om avloppsanläggning planeras ska även tänkt placering anges), egen och andras
 • oljecisterner*
 • rörledningar (vatten, avlopp och dylikt) som berörs av anläggningen
 • kabelstråk som berörs av anläggningen
 • norrpil 

* Märk ut avstånd till borrhål i meter

Enligt Haparanda kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken tar vi ut en avgift för Samhällsbyggnadsnämndens behandling av anmälan. Se Samhällsbyggnads hemsida.

Tänk på att ordna övriga nödvändiga tillstånd. Du kan till exempel behöva medgivande (och då helst servitut) från markägare eller vattenrättsinnehavare om anläggningen ska placeras på mer än en fastighet.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa