Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avfall kan i vissa fall användas för anläggningsändamål. Först ska föroreningsrisken från massorna bedömas.

  • Om risken för föroreningar bedöms som mindre än ringa krävs ingen anmälan.
  • Om risken är ringa ska en anmälan göras till Samhällsbyggnadsnämnden.
  • Om risken är mer än ringa krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Användning av avfall för anläggningsändamål innebär att avfall ersätter traditionella konstruktionsmaterial i en konstruktion. För att definieras som ett anläggningsändamål krävs att konstruktionen fyller en funktion. Det kan handla om t.ex. en väg, bullervall eller parkeringsplats.

Enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast 6 veckor efter att anmälan har skickats in, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ekonomisk karta
  • Eventuella analysresultat från provtagning av materialet
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa